Cây trôm (mủ trôm)

Chả bít nói giề🐥

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Bastard poon tree, Java olive tree, hazel sterculia, wild almond tree, and skunk tree, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Malvales (Cẩm quỳ)

Họ (familia)

Sterculiaceae (Trôm)

Chi (genus)

Sterculia (Trôm)

Loài (species)

S. foetida

Danh pháp hai phần

Sterculia foetida L., Sp. Pl. 2: 1008 (1753). [2][3]