Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Bộ thực vật: Măng tây (Asparagales).

Họ thực vật: Măng tây (Asparagaceae).

Chi thực vật: Asparagus L., Sp. Pl. 1: 313 (1753). [1][2][3]