Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Yellow jessamine, jasmine, Carolina jasmine, jessamine, evening trumpetflower, gelsemium, woodbine, ... [1]

Danh pháp khoa học: Gelsemium sempervirens (L.) J.St.-Hil., Expos. Fam. Nat. 1: 338 (1805). [2][3]

Bộ thực vật: Long đởm (Gentianales).

Họ thực vật: Hoàng đằng (Gelsemiaceae).

Chi thực vật: Gelsemium.

Kho khám phá