Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Purple wreath, queen's wreath, sandpaper vine, nilmani, ... [1]

Danh pháp khoa học: Petrea volubilis L., Sp. Pl. 2: 626 (1753). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Cỏ roi ngựa (Verbenaceae).

Chi thực vật: Petrea.

Kho khám phá