Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Peace lily, white sails, spathe flower, ... [1]

Danh pháp khoa học: Spathiphyllum wallisii Regel, Gartenflora (1877) 323. t. 920; et in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 640. [2][3]

Bộ thực vật: Trạch tả (Alismatales).

Họ thực vật: Ráy (Araceae).

Chi thực vật: Spathiphyllum.