Thông tin chung

Tên gọi khác: Dạ lai hương, ... [1]

Tên tiếng Anh: Lady of the night, night-blooming jasmine, night-blooming jessamine, night-scented jessamine, night-scented cestrum, poisonberry, ... [1]

Danh pháp khoa học: Cestrum nocturnum L., Sp. Pl. 1: 191 (1753). [2][3]

Bộ thực vật: Cà (Solanales).

Họ thực vật: Cà (Solanaceae).

Chi thực vật: Cestrum.

Kho khám phá